Fettavskiljare spelar en viktig roll för att hålla våra avloppssystem rena och effektiva. De hjälper till att minska avloppsblockeringar och lukt, och förebygger kostsamma reparationer. De används ofta i miljöer som restauranger, där stora mängder fett kan hamna i avloppet.

Varför använder man en fettavskiljare?

En fettavskiljare är viktig för att hindra fett och olja från att nå det allmänna avloppssystemet. Fett kan skapa allvarliga blockeringar i rören, vilket leder till dåligt flöde och i värsta fall kan orsaka översvämningar. Dessutom bidrar fett och olja till förorening av våra vattenkällor.

Ska jag använda mig av en fettavskiljare i min restaurang?

Absolut! Restauranger producerar stora mängder matfett och olja varje dag. Utan en fettavskiljare riskerar du att fettet blockera dina avloppsrör, vilket kan leda till kostsamma reparationer. Dessutom finns det ofta regler och riktlinjer som kräver att restauranger använder fettavskiljare.

Hur fungerar en fettavskiljare?

En fettavskiljare fungerar genom att utnyttja egenskapen att fett flyter på vatten. Avloppsvattnet leds in i fettavskiljaren där fett och olja flyter upp till ytan, medan tyngre partiklar sjunker till botten. Det “rena” vattnet fortsätter sedan ut i avloppssystemet.

FAQ: Vanliga frågor och svar

  1. Är det svårt att installera en fettavskiljare? Nej, oftast krävs det bara en professionell VVS-installatör.
  2. Hur ofta behöver en fettavskiljare rengöras? Det varierar beroende på användningen, men generellt sett bör det göras var tredje till sjätte månad.
  3. Vad händer med fettet som samlas i fettavskiljaren? Fettet ska tas om hand av ett certifierat avfallsföretag, det får inte tömmas i avloppet.

En oljeavskiljare, även om den inte är identisk med en fettavskiljare, fungerar på ett liknande sätt, men är anpassad för att skilja olja från avloppsvatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *